دو شرکت سیسکو و VMware تحت تاثیر حملات SolarWinds قرار گرفته‌اند

برخی از غول های فناوری فعال در زمینه موارد مربوط بهتجهیزات شبکهمانندCisco وVMware اعلام کرده اند که شرکتهای آن ها تحت تاثیر حملات زنجیره ایSolarWinds قرار گرفته اند. یک مشاور امنیت در این رابطه اعلام کرده است که هکرهای حمایت شده توسط دولتروسیهدر حال حاضر از نقض وصله به وجود آمده در شرکتSolarWinds استفاده می کنند تا از این طریق به اطلاعات حساس موجود در شرکتVMware استفاده کنند.

نقض امنیتی مذکور رویOne Access،Access Connector،Identity ManagerوIdentity Manager ConnectorشرکتVMwareتاثیر خواهد گذاشت و توصیه می شود افرادی که از هر کام از این سرویس ها در حال استفاده هستند هرچه سریع تر نسبت به بروزرسانی دستگاه خود اقدام کنند.

شرکت سیسکو نیز در این رابطه اعلام کرده است در ایام اخیر برخی اطلاعات درباره دسترسیهکرهااز بسترSolarwindsبه برخی از نقاط آزمایشگاه خود را تایید کرده است. با این حال این شرکت نیز اعلام کرده که در حال رفع نقض های امنیتی خود است و در آینده ای نزدیک این مشکل را به طور کلی برطرف خواهد کرد اما در حال حاضر کاربران محصولات این شرکت نیز باید بروزرسانی جدید عرضه شده از سوی سیسکو را دریافت و از خطر همراه در امان بمانند.