سلام این مقاله برای تنظیم کردن کارت شبکه به وسلیه دستورات Powershell است. درکل به سه صورت می شود تنظیم های کارت شبکه را بر روی کارت شبکه انجام داد.

  • یک بصورت گرافیکی
  • دوم بصورت commamd prompt که می شود دستورات netsh
  • سوم روش powershell میباشد.

از روش دو و سه برای وقتی استفاده می شود که سرورهای مایکروسافت بصورت core نصب شداند و بصورت گرافیکی نمی شود تنظیمات را انجام داد یا برای برنامه نویس ها که بخواهند از طریق برنامه نویسی تنظیمات را انجام بدهند از دو و سه می شود استفاده کرد.
خوب بریم سراصل مطلب که اجرای PowerShell هست.

در run تایپ کنید PowerShell تا محیط زیر به نمایش در بیاید:

خوب اولین دستور در powershell که بهتر است اجرا کنید این دستور است:

powershell ise

با اجرای این دستور وارد محیط توسعه می شود چون دستورات به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد و تعداد پارامتر ها بسیار زیاد می باشد بهتر از این محیط استفاده کنید تا هم به تایپ سریع و هم به اینکه پارامتر ها به ما نمایش بده تا بتوانیم دستورات سریع و بدون اشتباه درج کنیم استفاده کنید این میحط شبیه به برنامه نویسی می باشد و با نوشتن قسمتی از متن می تواند آن را به شما نمایش داده.

دومین کار استفاده از دستور زیر می باشد:

Get-NetAdapter

این دستور برای نمایش تعداد و اسم کارت شبکه های که بر روی سیستم شما نصب می باشد هست که خروجی دستور به شکل زیر است، اطلاعات به نمایش درآمد مک آدرس و سرعت و اسم اینترفیس و مارک و مدل کارت شبکه می باشد که بسیارمفید هستند.

خوب حالا بریم تنظیم آی پی بر روی کارت شبکه که اسمش هست Ethernet0 و در لیست بالا اولین کارت شبکه هست.

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.200 -PrefixLength 24 -AddressFamily IPv4

توضیحات و اسم پارامتر ها:

-InterfaceAlias

با این پارامتر اسم کارت شبکه مورد نظر را انتخاب نموده


-InterfaceIndex

بجای اسم میشود از ifindex اینترفیس استفاده کرد برای انتخاب اینترفیس مورد نظر ifindex ها را می توان از دستور Get-NetAdapter به دست آورد.


-IPAddress

عدد ip را بر جلو این پارامتر قرار می دهیم مثل 192.168.0.1


-Prefixlength Subnetmask

آی پی می باشد که بصورت prefix باید وارد بشود مثل: 24/ – 8/ – 16/


-AddressFamily

نوع آدرس ipv4 یا ipv6

نکته: اگر از قبل یک IP برای این کارت شبکه تنظیم شده باید با دستور بالا کنار آی پی قبلی ای پی جدید هم اضافه می شود.

خوب حالا برای نمایش ip می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم (عدد 5 شماره Index این کارت شبه در سیستم ما می باشد، برای پیدا کردن index کارت خود از دستور بالا یعنی Get-NetAdapter استفاده نمایید) :

Get-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 

و یا با استفاده از اسم:

Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0"

خوب بریم برای تنظیم Gateway بر روی اینترفیس:

New-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet0" -DestinationPrefix 0.0.0.0/0 -NextHop 192.168.10.1

توضیحات و اسم پارامتر ها:

-InterfaceAlias

با این پارامتر اسم کارت شبکه مورد نظر را انتخاب نموده


-InterfaceIndex

بجای اسم میشود از ifindex اینترفیس استفاده کرد برای انتخاب اینترفیس مورد نظر ifindex ها را می توان از دستور Get-NetAdapter به دست آورد.


-DestinationPrefix

می شود netid شبکه مورد نظر اینجا چون اینترنت هست از یک default
gateway 0.0.0.0/0 استفاده شد است یعنی هر چیز که بلد نیستی.


-NextHop

می شود ip address router next hop


دستور نمایش Gateway تنظیم شده:

Get-NetRoute -InterfaceIndex 5

و یا با استفاده از اسم:

Get-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet0"

خوب برای تنظیم DNS سرور بر روی اینترفیس از دستور زیر استفاده می کنیم:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.10.10,8.8.8.8 

در دستور بالا اولی dns primary هست و دومی alternate dns هست.