در نسخه جدید VMware vSphere 6.7 مقیاس پذیری افزایش یافته است. در ادامه شما می توانید تمام نسخه های قبلی این محصول  را در خصوص Maximums ESX و vCenter Configuration Maximums با هم مقایسه کنید. تغییرات در VMware vSphere 6.7 عبارتند از:

Virtual Machine Maximums

  vSphere 6.7 vSphere 6.5 vSphere 6.0 
NVDIMM controllers 1 N/A N/A
Non-volatile Memory 1 TB N/A N/A
Virtual SCSI targets per virtual SCSI adapter 64 15 15
Virtual SCSI targets per Virtual Machine 256 64 64
Virtual RDMA Adapters per Virtual Machine 1 N/A N/A

 

ESXi Host Maximums

  vSphere 6.7 vSphere 6.5 vSphere 6.0 
Maximum Non-volatile memory per host 1 TB N/A N/A
Logical CPUs per host 768 576 480
Maximum RAM per host 16 TB 12 TB 12 TB
Number of total paths on a server 4096 2048 1024
LUNs per server 1024 512 256
Volumes per host 1024 512 256

 

Fault Tolerance Maximums

  vSphere 6.7 vSphere 6.5 vSphere 6.0 
Virtual CPUs per virtual machine 8 4 4
Virtual Memory per virtual machine 128 GB 64 GB 64 GB

 

vCenter Server Maximums

  vSphere 6.7 vSphere 6.5 vSphere 6.0 
Hosts in linked vCenter Servers 5000 4000 4000
Powered on virtual machines in linked vCenter 50000 30000 30000
Registered virtual machines in linked vCenter 70000 50000 50000