تنظیمات Motherboard در CMOS ذخیره میشود که رمز BIOS هم جزو این تنظیمات میباشد. پس برای ایجاد تغییر در رمز BIOS نیاز دارید تا به CMOS دسترسی داشته باشید.

روش  اول

  1. ابتدا کامپیوتر که میخواهید رمز BIOS آن را حذف کنید از برق بکشید سپس درب آن را باز کنید تا بتوانید به Motherboard آن دسترسی داشته باشید.
  2. پس از باز کردن درب Case با Motherboard سیستم رو به رو میشود. حال به دنبال باتری Motherboard بگردید و آن را از جا برای ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در بیاورید. با این عمل کلیه تنظیمات ذخیره شده در CMOS حذف میشود که شامل رمز BIOS سیستم شما هم میباشد.
  3. در آخر سیستم خود را به برق متصل و آن را روشن کنید تا پیامی مبنی بر تنظیمات BIOS شما اشتباه میباشد را دریافت کنید سپس F1 را برای ورود به سیستم فشار دهید.

روش دوم

راه دیگری که  برای ریست کردن رمز BIOS مورد توجه است استفاده از Jumper نزدیک به باتری میباشد.

برای شکستن رمز BIOS از طریق Jumper باید Jumper مربوطه را که معمولا با نام CLR-CMOS است از پین های ۱+۲ برداشت سپس روی پین های ۲+۳ برای چند ثانیه قرار داد.

و دوباره آن را به جای قبل برگرداند. بعد از انجام این عمل، سیستم را روشن کنید.

پس از بالا آمدن سیستم خطای مبنی بر تنظیمات BIOS شما اشتباه میباشد را مشاهده خواهید نمود سپس کلید F1 را برای ادامه فشار دهید. به همین سادگی رمز BIOS شما برداشته خواهد شد.